رفع ابهام پیرامون شمول جریمه امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی
رفع ابهام پیرامون شمول جریمه امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی
اقتصادوتجارت : رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ابلاغی دکتر محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تصریح شده است: نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۴۹۸۶۸/۸۵۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ در خصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی برای اطلاع و اجراء ارسال می شود:

  1. ماده (۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) آخرین اراده قانون‏گذار بوده و بر بند ده ماده (۱) قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) حاکم می باشد، لذا مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) و حقوق ورودی(حقوق گمرکی و سود بازرگانی) است اما مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.
  2. با عنایت به مفاد بند (۷) ماده (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) تعریف «حقوق ورودی»، تغییر نموده و تعریف مندرج در بند ده ماده (۱) قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) قابلیت اجرا ندارد.
  3. بر اساس ماده (۴۶) و تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) وصول مالیات برعهده گمرک می باشد.
  4. جرایم مقرر در مواد (۳۵)، (۳۶) و (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل وصول است.
  5. با عنایت به ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) مأخذ محاسبه جریمه حقوق ورودی است و شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شود لذا جریمه مالیات بر ارزش افزوده مشمول بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) است.