رشد پنج برابری تراز مثبت موسسه ملل طی یک سال
رشد پنج برابری تراز مثبت موسسه ملل طی یک سال
اقتصادوتجارت : موسسه ملل در آذرماه توانست هشت هزار میلیارد ریال درآمد از محل تسهیلات، ۲۸۱ میلیارد ریال از محل سپرده‌گذاری، ۱٫۲ میلیارد ریال از محل سرمایه‌گذاری و ۴۲ میلیارد ریال از محل کارمزد کسب درآمد کند. اما این وضعیت از ابتدای سال تاکنون شرایط متفاوت و رو به رشدی را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین عملکرد بانک‌ها برای درآمدزایی، تسهیلات است اما بانک‌ها در حوزه‌های دیگری نیز درآمدزایی دارند که آن‌ها نیز از محل رفتار حرفه‌ای بانک‌هاست. درآمد از محل سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری و کارمزدها ازجمله این موارد هستند. از همه مهم‌تر، تراز مالی بانک‌ها و مؤسسات است چراکه بسیاری از بانک‌ها توان این را ندارند که تراز خود همیشه مثبت و رو به رشد نگهدارند. این در حالی است که موسسه ملل در ۹ماهه آذر امسال نسبت به سال قبل بیش از پنج برابر تراز مالی مثبت خود را رشد داد.

موسسه ملل در آذرماه توانست هشت هزار میلیارد ریال درآمد از محل تسهیلات، ۲۸۱ میلیارد ریال از محل سپرده‌گذاری، ۱٫۲ میلیارد ریال از محل سرمایه‌گذاری و ۴۲ میلیارد ریال از محل کارمزد کسب درآمد کند. اما این وضعیت از ابتدای سال تاکنون شرایط متفاوت و رو به رشدی را نشان می‌دهد.

وضعیت کلی درآمد موسسه ملل

همان‌طور که از جدول زیر پیداست، تسهیلات در ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ به رقم ۶۱ هزار و ۶۰۹ میلیارد ریال، درآمد سپرده‌گذاری دو هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال، درآمد سرمایه‌گذاری ۸۸۲ میلیارد ریال و درنهایت درآمد کارمزد مبلغ ۵۱۹ میلیارد ریال بود که درنهایت ۶۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال درآمد در این ۹ ماهه کسب کرد. نکته مهم این است که این شرکت نسبت به آذر ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده است.

وضعیت کلی تسهیلات

موسسه ملل در آذرماه امسال، مانده تسهیلات ۲۷۷ هزار میلیارد ریال داشته و از این محل، مبلغ ۶۱ هزار میلیارد ریال کسب درآمد کرد.

مانده سپرده در اذر ۱۴۰۱

در آذر ۱۴۰۱ مانده سپرده این موسسه مبلغ ۴۱۵ هزار میلیارد ریال بود که بابت آن مبلغ ۵۳ هزار میلیارد ریال هزینه سود سپرده پرداخت شد. ذکر این نکته ضروری است که افزایش سپرده نشان از رشد منابع موسسه برای افزایش قدرت تسهیلات است و این نکته را موسسه ملل در آذر امسال به نحو مناسبی اعمال کرده است. در واقع منابع بانک رشد قابل توجه نزدیک به ۳۰ درصدی داشت.
تراز مالی مثبت
در مقابل این تسهیلات و سپرده مهمترین مساله، تراز مالی موسسه است. در اذر ۱۴۰۱ تراز مثبت وملل هشت هزار و ۵۱۷ میلیارد ریال است. در ابان ۱۴۰۱ این تراز شش هزار میلیارد ریال بود و در آذر ۱۴۰۱ این تراز در لبه مرز بود، چرا که رقم تراز موسسه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بود ولی در اذر امسال توانست ۵برابر این تراز را رشد دهد.