راه اندازي دو مركز مهارت آموزي كوثر در شهربانوی بوستان ولایت
راه اندازي دو مركز مهارت آموزي كوثر در شهربانوی بوستان ولایت
شبکه اقتصادوتجارت : دو مركز مهارت آموزي جديد ويژه بانوان سرپرست خانوار در منطقه 19 راه اندازي مي شود.

گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۱۹ ، خديجه پور عطاكش رئيس اداره امور بانوان منطقه با اشاره به اهميت فراهم كردن زمينه فعاليت هاي اقتصادي براي بانوان سرپرست خانوار و هدايت آنان به سوي كارآفريني و اشتغال زايي گفت: اين مراكز با هدف توانمند سازي بانوان سرپرست خانوار در قالب آموزش و ايجاد اشتغال در مجموعه شهربانوي بوستان بزرگ ولايت راه اندازي خواهد شد.
او افزود: هر كدام از مراكز جديد ظرفيت اشتغال زايي براي بيش از ۳۰ نفر را دارند. ضمن اينكه امكان آموزش و ايجاد اشتغال خانگي براي ۱۰۰ بانو نيز در اين مراكز فراهم شده است.
او با بيان اينكه اولين مركز مهارت آموزي كوثر منطقه در بوستان شقايق زمينه اشتغال براي ۱۸ بانوي سرپرست خانوار را در زمينه توليد پوشاك ايجاد كرده است افزود: دومين مركز مهارت آموزي در شهربانو براي توليد ماسك و لوازم بهداشتي و سومين مركز نيز در خصوص قاليبافي فعال خواهند شد.
به گفته پور عطاكش با آماده سازي اين دو مركز ، تعداد مراكز مهارت آموزي كوثر در منطقه به ۳ مركز افزايش مي يابد.
اين مسئول خاطرنشان كرد: راه اندازي مراكز مهارت آموزي در پروسه اجرايي قرار گرفته است و در همين زمينه نيز بازديدي توسط فاطمه يازرلو معاون توانمند سازي اداره كل امور بانوان و عليرضا فرميهني فراهاني معاون توانمندسازي وكارآفريني سازمان رفاه خدمات و مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران و هيئت همراه از محل ايجاد اين دو مركز جديد صورت گرفت.