درخشش آپادانا خلیج فارس در مسابقات قرآنی فراز وزارت نفت
درخشش آپادانا خلیج فارس در مسابقات قرآنی فراز وزارت نفت
اقتصادوتجارت : نماینده قرآنی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس نفر اول مسابقات قرآن وزارت نفت شد.

ایمان شیخ» نماینده شایسته قرانی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس و پتروشیمی منطقه پارس جنوبی در مرحله پایانی ششمین دوره مسابقات قرآن وزارت نفت در رشته حفظ ۲۰ جزء مقام اول این مسابقات را به دست آورد.

خانم خیزاب و سید احسان حسینی دیگر نمایندگان پتروشیمی منطقه پارس در رشته مفاهیم حائز رتبه‌های دوم و سوم این رقابت بزرگ قرآنی شدند.

ششمین دوره مسابقات قرآن وزارت نفت از ۲۵ لغایت ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ به میزبانی شهرستان تبریز برگزارشد.