حمایت ایرانسل از پروژهای دانشگاهی
حمایت ایرانسل از پروژهای دانشگاهی
شبکه اقتصادوتجارت : ایرانسل از پژوهش‌های دانشگاهی، در حوزه‌های فعالیت خود حمایت می‌کند.

ایرانسل از پژوهش‌های دانشگاهی، در حوزه‌های فعالیت خود حمایت می‌کند.