حضور مشاور طرح طبقه‌بندی مشاغل در پتروشیمی اروند
حضور مشاور طرح طبقه‌بندی مشاغل در پتروشیمی اروند
اقتصادوتجارت : مشاور طرح طبقه بندی مشاغل با هدف بازدید از واحد‌های شغلی و گفتگو با کارکنان در مجتمع حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند؛ مشاور طرح طبقه بندی مشاغل به همراه کارشناسان واحد امور کارکنان ، نماینده کارگری و مسئولین واحدهای مربوطه از واحدهای تولیدی بهره برداری ، تعمیراتی ، پشتیبانی و سایت شستشوی نمک بازدید کردند.
این بازدید با هدف کاربینی و بررسی شرایط محیط کار مشاغل و پست های مورد تصدی جهت طرح تطبیق پرسنل شاغل در شرکت های پیمانکاری مجتمع در راستای اجرای قوانین اداره کار صورت گرفت.
حضور مشاور در راستای ارزش آفرینی به ذینفعان سازمان و حفظ کرامت انسانی نیروی انسانی شاغل در شرکت پتروشیمی اروند انجام پذیرفته است.