حضور دکتر حاجی بگلو رییس شورای شهر مشهد و اهدایی تندیس غرفه برتر
حضور دکتر حاجی بگلو رییس شورای شهر مشهد و اهدایی تندیس غرفه برتر
اقتصادوتجارت : حضور دکتر حاجی بگلو رییس شورای شهر مشهد و اهدایی تندیس غرفه برتر به مهندس یاعلی به عنوان نماینده غرفه مجتمع اپال پارسیان سنگان و شرکت سرمایه گذاری پارسیان در بیست و دومین نمایشگاه صنعت،معدن،فلزات به عنوان غرفه برتر لوح تقدیر دریافت کردند

حضور دکتر حاجی بگلو رییس شورای شهر مشهد و اهدایی تندیس غرفه برتر به مهندس یاعلی به عنوان نماینده غرفه مجتمع اپال پارسیان سنگان و شرکت سرمایه گذاری پارسیان در بیست و دومین نمایشگاه صنعت،معدن،فلزات به عنوان غرفه برتر لوح تقدیر دریافت کردند
این موفقیت رابه مدیریت،و همه همکاران تبریک عرض میکنیم