دوره آموزشی قوانین و مقررات مالی شنبه ۱۳ آذرماه در سالن کنفرانس مجتمع فولاد غدیر نی ریز برگزار شد
دوره آموزشی قوانین و مقررات مالی شنبه ۱۳ آذرماه در سالن کنفرانس مجتمع فولاد غدیر نی ریز برگزار شد
اقتصادوتجارت : دوره ۸ ساعته آموزشی قوانین و مقررات مالی ویژه پرسنل امور مالی مجتمع فولاد غدیر نی ریز شنبه ۱۳ آذرماه در سالن کنفرانس مجتمع فولاد غدیر نی ریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد غدیر نی ریز ، دوره ۸ ساعته آموزشی قوانین و مقررات مالی ویژه پرسنل امور مالی مجتمع فولاد غدیر نی ریز شنبه ۱۳ آذرماه در سالن کنفرانس مجتمع فولاد غدیر نی ریز برگزار شد.

این دوره با هدف آشنایی پرسنل واحد امور مالی با قوانین و مقررات جدید مالیاتی برگزار شد .