جلسه ارزیابی عملکرد سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۱۶
جلسه ارزیابی عملکرد سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۱۶
اقتصادوتجارت : در راستای برگزاری منظم جلسات بررسی عملکرد سامانه 137 ، این جلسه با حضور رئیس بازرسی منطقه، رئیس سامانه 137، شهرداران نواحی شش گانه و … برگزار و عملکرد این سامانه مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۶، نصرتی رئیس بازرسی منطقه در این نشست در خصوص چگونگی بهبود وضعیت عملکرد معاونت ها و نواحی از منظر سامانه ۱۳۷ مدیریت شهری که می تواند منجر به افزایش رضایتمندی شهروندان شود راهکارهای لازم را ارائه کرد و اظهار داشت: مدیران شهری در مناطق و نواحی با بررسی مستمر نقاط قوت و ضعف واحدهای تحت امر خود بر اساس شاخص های تعیین شده می بایست اقدامات لازم را برای ارتقای سیستم انجام دهند.

شایان ذکر است در این نشست پیرامون عملکرد سه ماهه سامانه مدیریت شهری منطقه ۱۶ در حوزه های مختلف شهری گفتگو و تبادل نظر شد و موضوعاتی از جمله تعداد پیام های منطقه به تفکیک حوزه های اجرایی، موضوعات پر درخواست در نواحی (نظافت معابر، هرس درختان، آلودگی صوتی، سد معبر و …) ، میزان رضایتمندی ، میزان زمان پاسخگویی و میانگین زمان پاسخگویی به ساعت در سه ماهه پاییز ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت.