جلسات بررسی و ابلاغ برنامه های اجرایی سال ۱۴۰۱
جلسات بررسی و ابلاغ برنامه های اجرایی سال ۱۴۰۱
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه 4 در جلسه ای با معاونین و مدیران شهری منطقه 4 ضمن بررسی عملکرد سال 1400، برنامه های سال 1401 را مبتنی بر بودجه ابلاغیه شهردار محترم تهران تدوین و ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، “محمدرضا پوریافر” در این جلسه تخصصی و چند ساعته با ارائه برنامه ها، راهکارها ، تدوین برنامه های عملیاتی بر اساس برنامه های سازمان و اولویت های اداره کل با تمام جزئیات و بررسی آنها تصمیم گیری های جدید را به حوزه ها ابلاغ داشت.
شهردار منطقه ۴ تهران بعد از جلسات مختلفی که به صورت تفکیکی با تمامی معاونت ها و حوزه ها داشت، پس از بررسی گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ به پیشنهادها و برنامه های اجرایی سال ۱۴۰۱ آنها گوش داد و موضوعات، چالش ها و ایده های خلاقانه آنها را بررسی و در نهایت برنامه های سال جاری را مصوب و ابلاغ کرد.
به موجب این ابلاغیه حوزه ها موظفند با رویکرد عدالت محور برنامه ها را طبق زمان بندی مشخص دنبال کرده و گزارش آن را به شهردار منطقه تحویل دهند.
در ادامه این جلسه در حوزه تامین منابع مالی که با حوزه های شهرسازی، برنامه ریزی و مالی انجام گرفت، مقرر شد که اداره پایش منطقه برنامه ریزی های شاخص خود را برنامه ریزی، کنترل و رصد کرده و توسط کمیته های نظارت درآمدی و سایر حوزه ها برای شهردار منطقه ارسال نمایند.
در پایان این جلسه پوریافر اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی مشخص و مدون و تلاش بی وقفه پرسنل خدوم شهرداری منطقه ۴ سالی پربار و خدمت رسان را پیش رو داشته باشیم.