جشنواره خانواده ۹ میلیونی «بله» تمدید شد
جشنواره خانواده ۹ میلیونی «بله» تمدید شد
اقتصادوتجارت : جشنواره خانواده ۹ میلیونی «بله» برای خانواده بزرگ بانک ملی ایران تا روز شنبه ۱۸دی ماه تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، با دعوت حداقل ۱۰۰ نفر به بله، به ازای هر بار دعوت، ۱۰۰۰ تا ۵۰ هزارتومان پاکت هدیه دریافت می کنید.

همچنین اگر ۱۵۰ نفر را به بله دعوت کنید، برند ده میلیون ریال جایزه خواهید شد.