جابجایی مدیران مناطق ۲ و ۳ موسسه اعتباری ملل
جابجایی مدیران مناطق ۲ و ۳ موسسه اعتباری ملل
اقتصادوتجارت : جناب آقای عیسی خدمتی مدیر پیشین منطقه سه بعنوان مدیر منطقه دو و جناب آقای حسین رحمانی مدیر پیشین منطقه دو بعنوان مدیر منطقه سه از سوی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل منصوب شدند.

روابط عمومی موسسه اعتباری ملل برای این عزیزان توفیق روزافزون نوام با سربلندی و عاقبت بخیری را آرزو می نماید.