ثبت رکورد ماهيانه توليد در واحد احياء مستقيم فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري
ثبت رکورد ماهيانه توليد در واحد احياء مستقيم فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري
اقتصادوتجارت : بـا همـت و تلاش کارکنـان سـخت کوش واحـد احيـاء مسـتقيم ايـن شـرکت، در نخستين ماه سال ((توليد؛ دانش بنيان، اشـتغال آفرين)) اين واحد توانسـت بـا توليـد 83 هـزار و 250 تـن آهـن اسـفنجي رکـورد ماهيانـه توليـد ايـن محصـول را بـه ميـزان هـزار و 105 تـن ارتقـا دهـد.

مديـر عمليـات فـولاد سفيددشـت ضمـن ابـراز خرسـندي از دسـت يابي بـه ايـن موفقيـت در آغـاز بهـار طبيعـت و قـرن جديـد اظهار داشـت: بـا ثبـت رقـم توليـد آهـن اسـفنجي در فروردين ماه، رکـورد ماهيانـه ايـن محصـول بـه ميـزان هـزار و ۱۰۵ تـن نسـبت بـه آخريـن رکـورد ثبت شـده در خردادمـاه سـال ۱۴۰۰ افزايـش يافـت.
ايمان سليماني با اشاره به ثبت رکورد روزانه توليد آهن اسفنجي در هشتمين روز فروردين امسال، ارتقاي رکورد ماهيانه توليد را دومين موفقيت شرکت در سال جديد برشمرد و افزود: دست يابي به اين موفقيت ها نشانه عزم راسخ مجموعه تلاشگر فولاد سفيددشت مبني بر استفاده حدا کثري از توان توليد است.
مدير عمليات فولاد سفيددشت در پايان با تقدير از حمايت هاي همه جانبه سهام داران و مديريت عالي و همچنين همکاري و همدلي تمامي کارکنان و پيمانکاران، براي دست يابي به برنامه هاي توليد و توسعه شرکت در سال ۱۴۰۱ ابراز اميدواري کرد.
ت.د.