ثبت افزایش سرمایه بانک سامان
ثبت افزایش سرمایه بانک سامان
اقتصادوتجارت : بانک سامان افزایش سرمایه 198 درصدی خود را ثبت کرد.

به گزارش سامان رسانه، پس از برگزاری مجمع فوق العاده بانک سامان و رای مثبت سهامداران به افزایش سرمایه ۳۲۰ درصدی در دومرحله، این بانک با اخذ مجوزهای لازم، از ثبت مرحله نخست این افزایش به میزان ۱۹۸ درصد در مرجع ثبت شرکت ها خبر داد.
بر این اساس، افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بهمبلغ ۳۴,۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۲۲۷۷۰۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده و سهام جایزه به زودی قابل معامله خواهد بود.