تفاهمنامه همکاری پژوهشگاه ICT با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تفاهمنامه همکاری پژوهشگاه ICT با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
اقتصادوتجارت : تفاهمنامه همکاری در خصوص پروژه های پژوهشی طرح زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات بین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و پژوهشگاه ICT منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ صبح امروز در حاشیه برگزاری کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات تفاهمنامه همکاری بین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و پژوهشگاه ICT در حضور مهندش انصاری و دکتر یزدانیان منعقد گردید.
در این تفاهمنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای ده پروژه پژوهشی طرح زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات را به مدت یک سال به پژوهشگاه ICTواگذار کرد.
شایان ذکر است پروژه های مورد بحث در تفاهمنامه در حوزه هوشمند سازی مدیریت منابع، زیرساخت اطلاعاتی، سکوی خدمات بومی برای توسعه نرم افزارهای کاربردی و … می باشد.