تغیروتحول عربنیا درکانادا
تغیروتحول عربنیا درکانادا
شبکه اقتصادوتجارت : تغییر و تحول شدید فریبرز عرب نیا بازیگر نقش مختار! فریبرز عربنیا که چند سال است اقامت و زندگی در کانادا مشغول است و راننده بیماران هست.

چندی پیش فریبرز عرب نیا از مهاجرتش به کانادا نوشته بود:
تغییر و تحول شدید فریبرز عرب نیا در کانادا +غکس