تصویب طرح بازآفرینی ناحیه ۳ منطقه ۱۹ در نشست اعضای کارگروه فنی کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران
تصویب طرح بازآفرینی ناحیه ۳ منطقه ۱۹ در نشست اعضای کارگروه فنی کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه ۱۹ تهران گفت: طرح بازآفرینی ناحیه ۳ این منطقه در نشست اعضای کارگروه فنی کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، مهدی هدایت در این ‌باره افزود: این طرح طی برگزاری جلسات متعدد با هدف رفع مغایرت کاربری‌های موجود شکل گرفته با طرح تفصیلی شهر تهران و ضرورت ساماندهي عرصه‌هاي ناكارآمد شامل اراضی موقوفه مروی،كوره آجرپزي، محدوده خلازیر و بوستان ۱۸۰ هکتاری ایرانیان در طرح اراضی جنوب نعمت آباد مصوبه ۴۸۹ کمیسیون ماده ۵ سال ۱۳۹۰ با حضور دبیر و نمایندگان کارگروه فنی کمیسیون ماده ۵ برگزار شد.
او ادامه داد: این طرح در راستاي ارتقاي سرزندگي ،محرک توسعه در منطقه ، بهره‌گيري از این فرصت ،تامين خدمات براي شهروندان و نيز جلوگيري از روند گسترش سكونت‌گاه هاي غيررسمي ،تفكيك غیر مجاز و تصرفات غيرقانوني و حل مشکلات محلات ناحیه ۳ به‌ ویژه محله نعمت آباد و شهید کاظمی بررسی شد.
هدایت با بیان اینکه حدود ۴۵ هکتار بافت فرسوده در ناحیه ۳ قرار دارد ، تصریح کرد: این طرح با رویکرد بازآفرینی به همراه مداخلات مناسب با رویکرد تهیه مسکن مناسب جهت اقشار آسیب پذیر جامعه و همچنین نوسازی بافت های فرسوده ناحیه مد نظر قرار گرفت.
شهردار منطقه ۱۹ ساختار نامنسجم بافت مسکونی، توزیع نامتناسب خدمات، ساخت و ساز غیر مجاز، سکونتگاه های غیر رسمی، آشفتگی های بصری، آلودگی زیست محیطی و مکان های بی دفاع شهری، وضعیت معابر وآسیب های اجتماعی و فرهنگی را از جمله مواردی برشمرد که در طرح بازنگری این محدوده مورد تحلیل قرار گرفته اند.
همچنین با تصویب این طرح نسبت به جابه جایی مشاغل مزاحم با مشاغل پاک و زیست پذیر جهت خلق فضاهای مناسب شهری با در نظر گرفتن سرانه های مناسب با همکاری شهرداری تهران، موقوفه صورت خواهد پذیرفت.
هدایت افزود: در طرح مذکور به پتانسیل‌هایی از جمله اصلاح شبکه معابر موجود، ایجاد انگیزه مشارکت املاک درشت دانه درخصوص و سرمایه گذاری ضمن در نظر گرفتن خواسته و تشویق بیشتر مالکان از جمله کوره‌های آجرپزی به شرکت در طرح و مشارکت در توسعه شهری با ضوابط مسکونی ویژه ، با توزیع متناسب کاربری خدماتی و فضای سبز در نظر گرفته شده است.
ضمن اینکه جهت تضمین تحقق پذیری طرح با انسجام سازمان فضاهایی محدوده وجمعیت پذیری با افزایش ۴۴ هکتار مازاد سرانه خدماتی در افق طرح ، جهت تأمین امنیت اجتماعی، ساخت مسکن استطاعت پذیر و رفع کمبودهای خدماتی در این محدوده از جمله پیامدهای مثبت این طرح محسوب می شود.

در پایان این نشست سید محمود فاطمی عقدا رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ، طرح بازنگری ناحیه ۳ را با اعضای کارگروه تصویب کردند که برای بررسی و تایید نهایی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال خواهد شد.
در حاشیه این نشست که با حضور اعضای کارگروه فنی دبیر خانه کمیسیون ماده ۵، کاوه حاجی علی اکبری مدیر عامل سازمان نوسازی شهرتهران و شهردار و مدیران شهری منطقه ۱۹ همراه بود از محل کوره های آجرپزی، بازار دستفروشان خلازیر و اراضی بایر و بی‌دفاع شهری در ناحیه ۳ بازدید شد.