تصویب افزایش سرمایه ۶۵درصدی توسط هیئت‌مدیره بانک سامان
تصویب افزایش سرمایه ۶۵درصدی توسط هیئت‌مدیره بانک سامان
اقتصادوتجارت : هیئت‌مدیره بانک سامان افزایش سرمایه ۶۵‌درصدی از محل سود انباشته را تصویب کرد.

به نقل از سامان رسانه، هیئت‌مدیره بانک سامان افزایش سرمایه ۶۵‌درصدی این بانک از مبلغ ۴۸۲۷ میلیارد تومان به ۸۰۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار سرمایه و بهره‌مندی از مزایای معافیت مالیاتی موضوع بند ه تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را تصویب کرد.