تشریح توافق نامه فی مابین سندیکای بیمه گران و سازمان تامین اجتماعی
تشریح توافق نامه فی مابین سندیکای بیمه گران و سازمان تامین اجتماعی
اقتصادوتجارت : جلسه کارگروه شبکه فروش و بازاریابی با موضوع بررسی مفاهیم توافق نامه مشترک سازمان تامین اجتماعی و سندیکای بیمه گران در خصوص رفع موانع و مشکلات تامین اجتماعی شبکه فروش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، کارگروه شبکه فروش و بازاریابی روز دوشنبه با حضور اعضای کارگروه شبکه فروش، کارگروه مالی، معاون سندیکا، روسای شورای هماهنگی استان های سندیکا و مشاور تامین اجتماعی دبیرکل سندیکا برگزار و به نکات کلیدی توافق نامه فوق برای شبکه فروش اشاره شد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران توافق نامه ای برای پوشش نمایندگان موسسات بیمه با موضوع آئین نامه های ۹۶، ۷۵ و ۵۴ که شرایط اخذ کد کارگاهی تامین اجتماعی را نداشته اند، عطف به مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ به شماره ۵۰۱۰/۱۴۰۰/۴۶۹۸ شورای عمومی سندیکا منعقد نمودند.

بر اساس متن این توافق نامه نمایندگان شرکت های بیمه می توانند بر اساس مفاد ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی مشمول بهره مندی از مزایای بیمه پایه گردند.

بر همین اساس مقرر گردید شعب شرکت های بیمه لیست نمایندگان مشمول را توسط رئیس شورای هماهنگی در شهرستان ها معرفی و در استان تهران نیز اسامی نمایندگان به سندیکای بیمه گران ایران اعلام نمایند تا مراتب به تامین اجتماعی منعکس گردد.

گفتنی است پیش از این نمایندگان صنعت بیمه مشمول ایین نامه ٧٥،٩٦ و ٥٤ و همچنین آئین نامه ۷۵/۲ شورایعالی بیمه( نمایندگان فاقد دفتر کار) با مشکلات عدیده ای در خصوص دریافت کد کارگاهی یا شناسایی بعنوان مشاغل حرفه ای مواجه بودند.