تحویل موقت واحد دوم نیروگاه گازی مقیاس متوسط زاهدان
تحویل موقت واحد دوم نیروگاه گازی مقیاس متوسط زاهدان
اقتصادوتجارت : تحویل موقت واحد دوم نیروگاه گازی مقیاس متوسط زاهدان روز اول مرداد ۱۴۰۲ انجام و صورت جلسه تحویل موقت آن پنجم آذر به شرکت توسعه یک ابلاغ شد.

احداث بخش گاز نیروگاه زاهدان شامل سه توربین گازی MGT-40 به ظرفیت هر کدام ۴۲ مگاوات، سه واحد ژنراتور به همراه تجهیزات جانبی بخش GTG، اجرای ساختمان کنترل مرکزی و گازوئیل سوز کردن واحد اجرا شده قبلی است.

گفتنی است پیش از این نیز تحویل موقت واحد اول نیروگاه گازی مقیاس متوسط پروژه زاهدان در بیست و یکم مرداد ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده بود.

پروژه نیروگاه مقیاس متوسط زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، کیلومتر ۱۰ جاده زاهدان به گوربند، روبروی تصفیه خانه آب واقع شده است. کارفرمای این پروژه، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مشاور آن نیز شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو است.

شایان ذکر است با تحویل موقت این واحد، مجموع واحدهای تحویل‌موقت شده شرکت توسعه یک مپنا به ۱۴۹ واحد و ظرفیت آن به ۲۰هزار و ۵۰ مگاوات می‌رسد.