تامین مالی بیش از ۱۷هزار و ۵۰۰ مسکن محرومان و ایثارگران از سوی بانک ملی ایران
تامین مالی بیش از ۱۷هزار و ۵۰۰ مسکن محرومان و ایثارگران از سوی بانک ملی ایران
اقتصادوتجارت : 14 هزار و 524 فقره پرونده تسهیلاتی واحد مسکن مهر و بافت فرسوده شهري و بهسازي و نوسازي مسكن روستايي در سال گذشته توسط بانک ملی ایران تشکیل شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، رقم تخصیص یافته از سوی بانک به این پروژه ها بیش از ۶۱۷۴ میلیارد ریال است.
بانک ملی ایران همچنین در این سال بیش از ۳ هزار فقره تسهیلات بابت مسکن ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا پرداخت کرده است.
از این محل بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.