تاریکی معابر یکی از دغدغه های ساکنان منطقه ۲۲
تاریکی معابر یکی از دغدغه های ساکنان منطقه ۲۲
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه ۲۲گفت: باتوجه به اینکه این منطقه رو به توسعه قرار دارد و به شکل مداوم معابر جدید احداث می شود، بنابر این نیازمند روشنایی معابر وجود دارد که خوشبختانه اداره برق این محدوده اقدامات مناسبی را در این راستا به اجرا در آورده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، وحیدرضا محمدی در دیدار با صالحی مدیر اداره برق آزادی که مسئولیت خدمات رسانی برق به این محدوده از تهران را برعهده دارد، گفت: یکی از دغدغه های که ساکنان محلات ۱۲ گانه این منطقه با مدیریت شهری در میان می گذارند تاریکی معابر است، که جا دارد اقدام ویژه ای در این زمینه از سوی دست اندرکاران شرکت برق صورت بگیرد.
🔹وی افزود: تنها در یک سال گذشته ۱۸ معبر جدید در این منطقه ایجاد شده و بخشی از خروجی بزرگراهی نیز مورد احداث قرار گرفته است که این معابر نیازمند روشنایی داشت، خوشبختانه اداره برق اقدامات مناسبی را در این راستا انجام داده است.
🔹محمدی ادامه داد: ۱۵ نهاد در کشور خدمات رسانی می کنند، که انتظار داریم این خدمات رسانی ها به شکل یک مدیریت واحد شهری به اجرا در آید تا خدمات رسانی به شکل مطلوب تر به شهروندان ارائه شود.
🔹شهردار منطقه ۲۲ خاطرنشان کرد: خوشبختانه در چند ماه اخیر اقدامات خوبی با مشارکت شهرداری و اداره برق برای تامین روشنایی زیرگذرها معابر شهری صورت گرفته است.