بودجه ۱۴۰۲ سازمان اموال تملیکی بر مبنای رویکرد تحولی و عملیاتی تنظیم می شود
بودجه ۱۴۰۲ سازمان اموال تملیکی بر مبنای رویکرد تحولی و عملیاتی تنظیم می شود
اقتصادوتجارت : بودجه سال ۱۴۰۲ برمبنای رویکرد تحولی، عملیاتی و حل مشکلات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در حال تنظیم است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جلسه هماهنگی حسابرسان با تقدیر از راهبرد عملیاتی این گروه، ضمن برشمردن جایگاه ویژه حسابرسی در ساختار سازمان اموال تملیکی، اظهار داشت: در ساختار و ماهیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، حسابرسان از جایگاه شاخص و ویژه برخوردار هستند که با درک عمیق این موضوع به همه اجزای سازمان، بارها همکاری گسترده و تعامل قانونی را مورد تأکید قرار داده ام.

اجتهادی با بیان اینکه ساختار بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان باید عملیاتی باشد، خاطرنشان کرد: بودجه سازمان در سال آینده باید برمبنای تحول، عملیاتی، راهبردی باشد و گره های اداری و مالی را بگشاید.

وی با این توضیح که در سال های گذشته توجه جدی به حل مشکلات سازمان نشده است ولی در دولت سیزدهم شاهد اراده واقعی و کاربردی برای کاهش موانع و مشکلات هستیم، تصریح کرد: بر اساس ساختار و اساسنامه حاکم بر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به این سازمان نگاه شرکتی می شود ولی در برخی قوانین و دستورالعمل ها، وظایف حاکمیتی برای سازمان متصور شده است که این موضوع، محل اشکال جدی است که باید در نوع برنامه ریزی و تنظیم بودجه و همچنین حسابرسی های قانونی به این موارد قانونی نیز توجه و اهتمام داشت