بهشت زهرای تهران بيشترين رعايت بهداشت و پروتكل های بهداشتي در شهر تهران را داشته است .
بهشت زهرای تهران بيشترين رعايت بهداشت و پروتكل های بهداشتي در شهر تهران را داشته است .
شبکه اقتصادوتجارت :بهشت زهرای تهران بيشترين رعايت بهداشت و پروتكل های بهداشتي در شهر تهران را داشته است.

بهشت زهرای تهران بيشترين رعايت بهداشت و پروتكل های بهداشتي در شهر تهران را داشته است .
كمترين آن مربوط به فروشگاههاي زنجيره اي و نانواييها بوده است .
متاسفانه ٤٠ درصد مردم در بانكها و پاساژها از ماسك استفاده نميكنند .
اگر فقط ٢٠ درصد استفاده از ماسك را افزايش دهيم ، بحران به شكل قابل توجهی كمتر خواهد شد