بهترین روش تأمین مالی در اولین شرکت پروژه‌محور سهامی عام
بهترین روش تأمین مالی در اولین شرکت پروژه‌محور سهامی عام
اقتصادوتجارت : سهامداران عمده شرکت تجلی، عبارتند از ۵۱ درصد متعلق به شرکت «ومعادن»، ۱۷ درصد متعلق به «کگل» و ۱۷ درصد متعلق به «کچاد» و ۱۵ درصد آن در تاریخ سه شنبه، ۲ آذر در بورس پذیره نویسی شده و در دسترس عموم مردم قرار می گیرد.

سهامداران عمده شرکت تجلی، عبارتند از ۵۱ درصد متعلق به شرکت «ومعادن»، ۱۷ درصد متعلق به «کگل» و ۱۷ درصد متعلق به «کچاد» و ۱۵ درصد آن در تاریخ سه شنبه، ۲ آذر در بورس پذیره نویسی شده و در دسترس عموم مردم قرار می گیرد.