برگزاری وبینار بانکداری توسعه ای در بانک توسعه تعاون
برگزاری وبینار بانکداری توسعه ای در بانک توسعه تعاون
اقتصادوتجارت : وبینار بانکداری توسعه ای با رویکرد مدیریت دانش و تجربیات بانکی از سوی مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون برگزار شد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با تببین مراحل طراحی و برگزاری وبینار بین المللی بانکداری توسعه‌ای در بانک توسعه تعاون گفت: وبینار مذکور همسو با سلسله وبینارهای مدیریتی مرکز آموزش و پژوهش بانک، با بهره گیری از دستاوردهای بانکداری توسعه ای کشور ژاپن و با رویکرد مدیریت دانش و تجربیات بانکداری بین المللی عملیاتی شد.
وی در این رابطه تصریح نمود توسعه تعاملات آموزشی و پژوهشی با بانک های توسعه ای در سطح بین المللی با تمرکز بر بانک های توسعه ای موفق و پیشرو و همچنین کشورهای دارای تجربیات زیسته مشابه، راهبرد اصلی مرکز آموزش و پژوهش در طراحی و اجرای چنین وبینارهای آموزشی بوده است.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش با اشاره به الگوهای توسعه در سطح جهانی، گفت: سهم اقتصاد همواره در توسعه برجسته بوده و برای حرکت به سوی توسعه پایدار نیاز است در کنار توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به مولفه اقتصادی توسعه توجه جدی شود.
وی افزود با چنین نگاه و فلسفه فکری، نقش بانک ها در توسعه پایدار به عنوان تسهیل گران پولی و مالی اقتصاد کشور برجسته بوده و رسالت و ماموریت بانک های توسعه ای در این مسیر برای توسعه فراگیر کشور حیاتی قلمداد می شود.
میرزاخانی تشریح نمود: همسو با رسالت توسعه ای بانک توسعه تعاون، مرکز آموزش و پژوهش بانک وبینار «بانکداری توسعه ای: دستاوردهای ژاپن و کشورهای توسعه یافته و راهکارهایی برای ایران و بانک توسعه تعاون» را پیش بینی و اجرا نمود.
میرزاخانی با اشاره به جامعه هدف وبینار که مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین مدیرعامل و مدیران امور ستادی بودند، گفت برگزاری وبینار در سطح مدیران ارشد بانک به منظور ترویج فرهنگ بانکداری توسعه ای با محوریت انتقال دانش، فناوری و تجربیات بانک های توسعه ای موفق به ویژه کشور ژاپن به بانک توسعه تعاون بوده است.
وی با اشاره به سوابق و تجربیات مدرس و تسهیل گر وبینار گفت: دکتر فرهاد تقی زاده حصاری عضو هیات علمی و دانشیار اقتصاد در دانشگاه توکای ژاپن می باشند که در این وبینار با ارایه و گزارش علمی زمینه توسعه دانش و نگرش مدیران ارشد بانک توسعه تعاون در زمینه بانکداری توسعه ای کشور ژاپن و زمینه های کاربست نوآوری ها با محوریت بانکداری توسعه ای در بانک توسعه تعاون هموارتر شد.
حسن عاشقی رییس اداره کل آموزش در زمینه برگزاری وبینار به برخی از سرفصل های وبینار اشاره کرد و گفت: محورهای اصلی بحث متمرکز بر ساختار و فعالیت بانک مرکزی ژاپن و بانک توسعه ژاپن، ماموریت و رسالت های بانک توسعه ژاپن، خدمات و محصولات بانک توسعه ژاپن براساس ابعاد توسعه پایدار، مقایسه خدمات ارائه شده توسط بانک توسعه ژاپن با سایر بانک های توسعه ای در جهان به ویژه ایران، معرفی بانکهای توسعه ای تعاون ژاپن به ویژه بانک تعاونی نورینچوکین، پست بانک ژاپن، خدمات و محصولات بانک های تعاونی ژاپن و اهمیت و نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد و ضرورت حمایت از آنها بوده است