رشد ۳۰ درصدی فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور
رشد ۳۰ درصدی فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور
شبکه اقتصادوتجارت : سومین نشست شورای ارتباطات پگاه، در شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی، برگزارشد.شرکت پگاه آذربایجان شرقی، در شهریور ماه سال جاری، رشد ۳۰ درصدی فروش را، محقق کرد.