برگزاری نشست اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ملی ایران
برگزاری نشست اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ملی ایران
شبکه اقتصادوتجارت : نشست اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ملی ایران به منظور بررسی و تحقق چشم انداز آتی و روند امور جاری بانک برگزار شد.

 گزارش  روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشست اعضا درباره تعیین خط مشی آینده، مدل های نوین ارائه خدمت، اقدامات لازم در جهت تحقق اهداف بانک و… بحث و تبادل نظر کردند.