برگزاری مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور وزیر اقتصاد
برگزاری مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور وزیر اقتصاد
اقتصادوتجارت : مجمع عمومی سالانه صندوق تامین خسارتهای بدنی برای اولین بار پس از تاسیس این صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و همه اعضای مجمع، هیات نظارت و مدیران ارشد صندوق برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با تاکید بر ضرورت حفظ چابکی ساختار صندوق تامین خسارتهای بدنی و تقویت انضباط مالی تاکید کرد: تسریع و تسهیل در ارائه خدمت رسانی در این صندوق ضروری است.

سیداحسان خاندوزی با اشاره به عملکرد موفق صندوق در سالهای گذشته، خواستار تداوم برنامه های صندوق در زمینه هوشمندسازی فرآیندها در خدمت از طریق ایجاد و طراحی سامانه های الکترونیک شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر مولدسازی دارایی ها و منابع صندوق به مثابه یک نهاد پویا و کارآمد، بر هم افزایی و تعامل بیشتر با دستگاه های متولی کاهش تصادفات و انجام و اجرای تکالیف مقرره قانونی تاکید کرد.

خاندوزی عملکرد و خدمات صندوق تامین خسارتهای بدنی را به عنوان پشتیبان صنعت بیمه معرفی و ادامه داد: صندوق باید به عنوان یک نهاد ارزش آفرین به افزایش رضایتمندی مردم از طریق ارائه خدمات سریع و قانونی گام بردارد.

رئیس مجمع صندوق تامین خسارتهای بدنی از تلاش های ارزنده همکاران و هیات نظارت صندوق نیز قدردانی کرد.

گفتنی است در این نشست، صورت های مالی و عملکرد صندوق تامین خسارتهای بدنی که قبلا به تایید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده بود به تصویب اعضای مجمع عمومی صندوق رسید.