برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب پست بانک ایران در مناطق شرق و غرب تهران
برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب پست بانک ایران در مناطق شرق و غرب تهران
اقتصادوتجارت : بر اساس هماهنگی و برنامه زمانبندی مدیریت امور شعب استان های تهران، البرز، قم و سمنان در خصوص ارزیابی عملکرد شعب در تاریخ‌های ۲۰ و ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱جلساتی به همین منظور و با حضور روسای شعب الهیه، پیروزی مدیریت شعب شرق تهران و همچنین آیت ا…کاشانی و نوآوری مدیریت شعب غرب تهران ، برگزار شد .

در جلسات فوق ، گزارش عملکرد شعب مدعو در تمامی شاخص های اهداف کمی پایش و پویش، روند شاخص ها در سال گذشته و ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
همچنین ضمن بررسی مسائل و مشکلات هر شعبه، رهنمودهای لازم در جهت برون رفت از چالش های موجود و ارتقا عملکرد شعب ارائه شد .
آرش شهرکی کیا مدیر امور
استان های تهران، البرز، قم و سمنان در هر یک از جلسات ارزیابی اظهار داشت؛ آگاهی از وضعیت عملکرد توسط روسای شعب، ضمن فراهم نمودن امکان شناسايی نقاط قوت و ضعف ، سبب می شود روسای شعب به شکل هوشمندانه ای نسبت به تهیه ، تدوین و اجرای برنامه مناسب برای ارتقا عملکرد اقدام نموده و زمینه حفظ، جذب و افزایش سهم بازار هدف فراهم شود .
گفتنی است در پایان جلسات ارزیابی عملکرد ، مقرر شد هر یک از رؤسای ادارات تابعه ، مسئول و عهده دار مرتفع نمودن بخشی از مشکلات مطروحه و ارائه گزارش روند کار بطور مستمر به مدیریت امور شدند.