برگزاري كلاس آموزشي- بهداشتي مقابله با كرونا براي پرسنل متروي تهران
برگزاري كلاس آموزشي- بهداشتي مقابله با كرونا براي پرسنل متروي تهران
شبکه اقتصادوتجارت : اداره رفاه شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) در راستاي ارتقاء دانش نحوه مقابله با كرونا، 2جلسه كلاس آموزشي براي پرسنل خدماتي خود برگزار كرد.

گزارش روابط عمومي شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) مهارت هاي بهداشتي با محوريت افزايش دانش نحوه مقابله با بيماري كرونا براي كادر خدماتي شركت مترو برگزار شد.
كلاس هاي مهارت هاي آموزشي- بهداشتي در قالب سر فصل هاي آموزشي، بهداشت فردي، بهداشت خانواده و دستور العمل هاي مقابله با كرونا توسط مدرس هلال احمر براي ۵۴ نيروي خدماتي شركت مترو برگزار و در انتهاي كلاس ها نيز بسته آموزشي ميان شركت كنندگان توزيع شد.
برگزاري كلاس آموزش مهارت هاي بهداشتي مقابله با كرونا براي نيروهاي خدماتي از آن جهت بود كه اين نيروها با توجه به شرح وظايف كاري، در تمامي قسمت ها در رفت و آمد بوده و در تماس رو در رو با كاركنان مترو هستند؛ بنابر اين لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي براي آنان اهميت مضاعف و دو چنداني پيدا مي كند.