بررسی آیین نامه های اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
بررسی آیین نامه های اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
اقتصادوتجارت : مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از بررسی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای طرح در هیات وزیران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی در این باره اظهار داشت: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ اجرا شد که در این قانون به بیش از ۱۸ آیین نامه اشاره شده است.

وی افزود: جلسه های بررسی و تدوین این آیین نامه ها در دستور ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه های مربوطه قرار گرفت، برخی از این آیین نامه ها مراحل نهایی را طی کرده و به کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی ارسال شد.

رئیس هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: اول دی ماه به همت کمیسیسون حقوقی و قضایی دولت جلسه ها و نشست های متعددی برگزار شد در این جلسه ها تمامی دستگاه های ذی نفع از جمله امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و نمایندگان وزارتخانه ها، نماینده سازمان اموال تملیکی، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی و سایر نهادها حضور داشتند.

وی با بیان اینکه در این جلسه ۷ آیین نامه مورد بررسی قرار گرفت، گفت: آیین نامه هایی از جمله احصای کالاهای قوه قهریه و موارد عمدی، آیین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ ، نحوه نگهداری و امحای کالای موضوع قاچاق، فهرست و اولویت کالاها با اولویت مصرف خاص، نحوه فروش کالاها از طریق حراج عمومی، کارمزد ماده ۶ مکرر ۲ و تبصره ۲ قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد.

اجتهادی بیان داشت: بعد از اصلاحیه شاهد ارائه این آیین نامه ها برای طرح در هیات وزیران خواهیم بود.