برخورد جدی واقدامات قاطعانه با ساختمان های نا ایمن در دستور کارشهرداری منطقه۲
برخورد جدی واقدامات قاطعانه با ساختمان های نا ایمن در دستور کارشهرداری منطقه۲
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه 2 گفت:در راستای حفظ ،منافع،امنیت وآرامش شهر وشهروندان، شناسایی و برخورد جدی با ساختمان های ناایمن دردستور کار منطقه قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲ مهدی صالحی شهردارمنطقه در جلسه کمیته ایمنی ساختمان های ناایمن که با حضور نمایندگان آتش نشانی و مدیران شهرداری این منطقه برگزار شد، با تأکید بر اولویت مدیریت منطقه در شناسایی و رفع خطر ساختمان های ناایمن گفت: شناسایی و برنامه ریزی جهت رفع خطر با ساختمان های آسیب پذیر از منظر ایمنی از اولویت های مدیریت منطقه است.
وی با تاکید بر برخورد جدی و اقدامات قاطعانه با ساختمان های ناایمن خاطرنشان کرد: براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ مبنی بر اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای رفع خطر از بناهای ناایمن و پرخطر ، اقدامات قانونی برای رفع موارد اعلامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران صورت می گیرد.
شهردار منطقه۲ درادامه بر بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و فرآیند های قانونی برای افزایش ایمنی ساختمان‌ها و پیشگیری از حوادث تاکید کرد و گفت: تاکنون بیش از ۵۴۷مورد اخطار برای اماکن مختلف صادر شده است و مدیریت شهری در راستای صیانت از منافع شهر و شهروندان ،به طور جدی به این مساله می پردازد وبا هماهنگی مراجع قضایی نسبت به چگونگی فعالیت این مراکز اقدام می شود.
صالحی افزود: همزمان با اقدامات قانونی ، اطلاع رسانی و آگاهسازی شهروندان درخصوص ساختمان های پرخطر نیز در دستور کار قرار دارد.