باید سازمان ها و ارگان های تصمیم گیر در خصوص صدور مجوز توجیه شوند
باید سازمان ها و ارگان های تصمیم گیر در خصوص صدور مجوز توجیه شوند
اقتصادوتجارت :مدیرعامل شرکت ملی فولاد خواستار تشریح شرایط کشور با استفاده از طرح جامع فولاد کشور برای سازمان های تصمیم گیر در صدور مجوز برای زنجیره فولاد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی فولادایران،مهندس آقاجانلو با تشریح عدم توازن درزنجیره فولاد و صدور بی رویه مجوزهای فولادی درکشورخاطرنشان ساخت:درشرایط کنونی وضعیت آب،برق وگا زدر صنعت فولاد بسیاربحرانی بسرمی بریم و افزایش واحدهای جدید در این زنجیره بدون درنظرگرفتن زیرساخت ها،تامین مواداولیه وانرژی های مختلف می تواند به بحران های جدید صنعتی وهدر رفتن سرمایه های مالی سرمایه گذاران بیانجامد.

مدیرعامل شرکت ملی فولادایران همچنین افزود:باید جمعبندی این جلسات دراختیارتصمیم گیران در ستادراهبری صنعت فولاد کشورقراردهیم تا تصمیمات مقتضی دراین خصوص اتخاذ شود.

بنابه این گزارش،درادامه این جلسه سید رسول خلیفه سلطانی نایب رئیس انجمن تولیدکنتدگان آهن وفولاد اظهارداشت:هرچنداین صنعت به بلوغ نسبی رسیده است اما هنوزتهدیدات مهمی درخصوص زیرساخت ها،انرژی وتامین مواداولیه وجود داردکه باید بطورجدی مورد توجه صادرکنندگان مجوز دراستان ها وسرمایه گذاران قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه ما اولین تولیدکننده آهن اسفنجی دردنیا هستیم افزود:با همه مزیتی که دراین بخش از زنجیره داریم هنوز نتوانسته ایم به تولیدفولادکیفی برسیم واین خودیک نقیصه بزرگ است وباید با توجه میزان مصرف آهن اسفنجی درکشور باید بدنبال صادرات ان در مقیاس وسیع باشیم.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان آهن وفولادگفت:دراین شرایط ما بایدازتوسعه کمی واحدهای تولیدی بکاهیم وبرافزایش کیفیت تولید بیافزاییم.

درادامه این جلسه،مهران محجوب نژاد معاون شرکت فولادتکنیک ومجری طرح جامع فولادکشوربا انتقادازعدم آگاهی سرمایه گذاران ازوضعیت صنعت فولادکشوربرای سرمایه گذاری گفت:برای رهایی ازاین شرایط و ساماندهی صدور مجوزهای فولادی،بایستی کارگروهی تخصصی درشرکت ملی فولادایران ذیل ستاد راهبری صنعت فولاد کشور تشکیل شود که صادرکنندگان مجوز دراستان ها و سرمایه گذاران را بطوکامل با شرایط زنجیره فولاد کشور آشنا نمایند.