بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو از طرح پایلوت تولید آلومینا از آلومین
بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو از طرح پایلوت تولید آلومینا از آلومین
اقتصادوتجارت : در سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و در راستای اقدامات پژوهشی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، با هدف بررسی استفاده از ذخایر الومین به منظور استحصال آلومینا در زنجیره تولید آلومینیوم کشور صورت گرفت.


امیدرضا محبعلی به همراه اعضای کمیته پژوهش ایمپاسکو از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران بازدید و روند پیشرفت طرح و آخرین دستاوردهای مطالعاتی آن مورد بررسی قرار گرفت.