اقتصادوتجارت : در ادامه بررسی روند اجرایی پروژه ها و تولید مجتمع های فعال گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مهندس نشان زاده مقدم معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار ،قرباني معاون حاکمیت، خدمات مشترک و سامانه‌ها ،قانعی مدیرعامل پترول و جمعی از مدیران ستاد، از پروژه‌های آپادانا، صدف ،هرمز، هنگام و شرکت‌های پارس و نوری بازدید کردند.

به گزارش مديريت برند، مسئوليت اجتماعي و روابط عمومي شـركت صنـايع پتـروشيمي خليـج فـارس،
در این بازدیدها، مهندس نشان زاده مقدم با اشاره به اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، سیاست راهبردی مدیریت ارشد هلدینگ خلیج فارس است، گفت: در فرآیند تکمیل پروژه‌ها باید با برنامه‌ریزی و شفافیت و اقدام جهادی، به تسریع در روند افزایش تولید و اشتغال کمک کنیم.

در این بازدیدها، مدیران شرکت‌ها و پروژه‌ها گزارش‌هایی درباره آخرین وضعیت تولید و روند اجرایی تکمیل طرح‌ها ارائه کردند.