بارگذاری شناسنامه شغلی کارکنان ثابت شهرداری منطقه ۴ در میز کار الکترونیکی
بارگذاری شناسنامه شغلی کارکنان ثابت شهرداری منطقه ۴ در میز کار الکترونیکی
اقتصادوتجارت : به همت معاونت برنامه ريزي توسعه سرمايه انساني شهرداري منطقه ۴ شناسنامه شغلی کارکنان ثابت این منطقه در میز کار الکترونیکی بارگذاری شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ ، در راستاي افزايش شفافيت، رضايت مندي و ارتقاء سطح دانش كارمندان شهرداري تهران در امور استخدامي و پرسنلي و به منظور آگاهي از شرايط فعلي خدمتي، شناسائي فرآيندها و پيش نيازهاي لازم جهت پيشرفت شغلي در چارچوب قوانين و مقررات جاري ، شناسنامه شغلي كاركنان ثابت شاغل در این منطقه در ميزكار الكترونيكي بارگذاري شد‌.

شایان ذکر است همكاران شاغل با مراجعه به ميز كار الكترونيكي می توانند نسبت به بررسي شناسنامه شغلي خود اقدام و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت اداره سرمايه انساني را مطلع سازند.