ایجاد اکوسیستم زنجیره تامین تمام دیجیتال با کمک فناوری های نوین
ایجاد اکوسیستم زنجیره تامین تمام دیجیتال با کمک فناوری های نوین
اقتصادوتجارت : شرکت ساپکو در راستای تقویت زنجیره ارزش تامین کنندگان و نقش پیشرو و بنیادینی که در مدیریت شبکه تامین کنندگان با ایجاد سرویس های الکترونیک فرایندهای سازمان ایفا می کند همسو با تحولات فناوری های الکترونیک درسطح دنیا ، طرح تحولات دیجیتال ساپکو و زنجیره تامین را در قالب پروژه های تحول آفرین در راستای تحولات بنیادین فضای کسب و کار و با محوریت فناوری های نوین با ایجاد کمیته عالی راهبردی تحولات دیجیتال در سال 1401 با حضور معاونین و مدیریت عامل این شرکت دردو بعد درون و برون سازمانی به مدت 4 سال در دستور کار قرار داده است.

به گزارش اداره اطلاع رسانی ساپکو، معاونت فناوری اطلاعات و مهندسی سازمان ساپکو ، در دوره بلوغ این شرکت ، تحقق ساپکوی تمام دیجیتال را با توسعه زیرساخت های لازم ، بستر سازی ساپکو و در نهایت زنجیره تامین دیجیتال هدف گذاری نموده و در ۴ حوزه تحولات فرهنگی و سازمانی، تحول دامنه فعالیت، تحول مدل کسب و کار و تحول فرایندها به کشف فرصت های پنهان و خلق ارزش برای ایجاد و تقویت تجربه دیجیتال ذینفعان پرداخته است .

در راستای برنامه های عالی کمیته راهبری تحول دیجیتال ساپکو و زنجیره تامین ، ۱۲ پروژه در سال ۱۴۰۱ تصویب و در پروژه ارزیابی و سطح بلوغ دیجیتال تامین کنندگان، ایجاد اکوسیستم زنجیره تامین تمام دیجیتال با کمک فناوریهای نوین در ۵ سطح ارزیابی سطح تامین کنندگان، فرهنگ سازی ، توانمند سازی زنجیره تامین، اجرای طرح تحول و پایش طرح و بازنگری آن دنبال خواهد شد .

بازمهندسی سازمان مبتنی بر نوآوری دیجیتال و فناوریهای نوین، ایجاد مرکز نوآوری، شتابدهی و طراحی خودروهای هوشمند، ارتقاء برند ساپکو، بهبود فرآیندهای سازمان،توسعه سیستم PLM، توسعه SAP-ERP، توسعه پلتفرم تامین مالی زنجیره ای، راه اندازی پلتفرم E-SCM، توسعه داده کاوی ، توسعه مشارکتی پلتفرم API MARKET PLACE در زنجیره تامین ، استفاده از فناوری دیجیتال در مدیریت جریان مواد، قطعات و تجهیزات و ارزیابی و ارتقای سطح بلوغ دیجیتال زنجیره تامین از جمله اهم پروژه های طرح تحول دیجیتال ساپکو در سال ۱۴۰۱ می باشند .

گفتنی است معاونت فناوری اطلاعات و مهندسی سازمان ساپکو ، در قالب یکی از پروژه های طرح تحول ، استفاده از فناوری های نوین تحول دیجیتال در مدیریت جریان مواد ، قطعات و تجهیزات را با هدف شناسایی و ردیابی قطعات تحویلی از تامین کنندگان ، حفظ سوابق کیفی، ایجاد سیستم های خطاناپذیرسازی ، کنترل آنلاین خطوط تامین کنندگان و همچنین شناسایی و ردیابی قطعات برگشتی از خدمات پس از فروش با هدف کاهش هزینه ها ، جلب رضایت مشتری، افزایش بهره وری و سودآوری و در نهایت بهبود جریان لجستیکی و اطلاعاتی زنجیره تامین در سال ۱۴۰۱ دنبال خواهد کرد و خروجی های این طرح ، افزایش سرعت، دقت و ظرفیت تامین به موقع و کاهش هزینه های مدیریت زنجیره تامین را در پی خواهد داشت.