اولین جلسه تشریح استراتژی مسئولیت های اجتماعی صنعت پتروشیمی در منطقه انرژی پارس در پازارگاد برگزار شد
اولین جلسه تشریح استراتژی مسئولیت های اجتماعی صنعت پتروشیمی در منطقه انرژی پارس در پازارگاد برگزار شد
اقتصادوتجارت : با پیگیری دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی، نخستین جلسه تشریح استراتژی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی در سطح مناطق با حضور مشاورین اجتماعی شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس به منظور تشریح روند تدوین سند استراتژی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی به میزبانی شورای راهبردی شرکت های مستقر در منطقه پارس جنوبی برگزار شد.

با پیگیری دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی، نخستین جلسه تشریح استراتژی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی در سطح مناطق با حضور مشاورین اجتماعی شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس به منظور تشریح روند تدوین سند استراتژی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی به میزبانی شورای راهبردی شرکت های مستقر در منطقه پارس جنوبی برگزار شد.

در این نشست جناب آقای غفاری، دبیر شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس به توضیحاتی مبنی بر دلیل ایجاد و وظیفه اصلی شورای راهبردی که همانا هماهنگی بین شرکت های پتروشیمی فعال در منطقه بوده پرداختند.

سپس ربانی، مشاور اجتماعی معاون وزیر، طی پیام ویدیویی لزوم تدوین استراتژی های مسئولیت اجتماعی را تبیین کردند و در ادامه آقایان مهندس کاکاوند و دکتر امامی نژاد مشاورین دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تشریح سند استراتژی تدوین شده اشاره نمودند .

لازم به ذکر است اعضای حاضر در جلسه، متشکل از نمایندگان معرفی شده درحوزه مسئولیت اجتماعی از شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه پارس جنوبی نیز با همراهی و مشارکت موثر خود، در ارتقاء اثر بخشی این نشست نقش بسزایی ایفا نمودند.