انجام ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ در منطقه۸
انجام ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ در منطقه۸
شبکه اقتصادوتجارت : معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه۸، از انجام ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸، ناصر رضاپور معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه گفت: به دستور شهردار منطقه۸ و با هدف فراهم کردن راهکاری جامع برای حفاظت از محیط زیست و ارتقای عملکرد همراه با کنترل تاثیر روش‌های خدمات و فعالیت‌های معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این منطقه، نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت زیست محیطی (iso ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ) اقدام شد.
?رضاپور افزود : در گام نخست، جمع‌آوری مستندات مصوب سیستم مدیریت زیست محیطی و برگزاری کلاس‌های آموزشی با حضور نمایندگان ادارات و معاونت‌های منطقه۸ برگزار شد. در ادامه پس از بررسی میزان آمادگی منطقه جهت برگزاری پیش ممیزی و ممیزی نهایی از سوی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدارشهرداری تهران و بازدید میدانی و بررسی مستندات با حضور نمایندگان اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار، تیم‌های ممیزی و کارشناسان محیط زیست از کلیه معاونت‌های منطقه۸، ممیزی داخلی انجام شده و گواهینامه استاندارد مدیریت زیست محیطی گرفته شد.