انتصاب مدیر نوسازی و بازسازی صنایع ایدرو
انتصاب مدیر نوسازی و بازسازی صنایع ایدرو
اقتصادوتجارت : معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حکمی الهام اسمعیلی پور ماسوله را به سمت مدیر نوسازی و بازسازی صنایع ایدرو منصوب کرد .

در حکم علی نبوی ، تدوین فرایندها و دستورالعمل های اجرایی ، اجرای اقدامات تسهیل گری و نظارتی ، اجرای برنامه نوسازی و بازسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف و شدت انرژی ، کاهش آلایندگی زیست محیطی ، ارتقای بازدهی و راندمان تولید ، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و افزایش رقابت پذیری واحد های صنعتی و صنوف تولیدی از اهم وظایف این مدیریت عنوان شده است .