انتصاب اعضای جدید هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران
انتصاب اعضای جدید هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران
اقتصادوتجارت : با برگزاری انتخابات، اعضای جدید هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران با اکثریت آرا مشخص شدند.

 به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن سنگ آهن ایران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد که طی آن با انجام انتخابات، آقایان اکبریان، صفریان، رازفر، عسکری زاده، مدنی فر، معصومی گودرزی و هراتیان به عنوان اعضای جدید هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران با اکثریت آرا مشخص شدند.

همچنین آقایان خلیل زاده شبستری و نیک پور به عنوان اعضای علی البدل هایت مدیره، آقای گلزار به عنوان بازرس اصلی و آقای حسینی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.