انتشار گزارش ملی کاهش خطر بلایا در سایت سازمان ملل
انتشار گزارش ملی کاهش خطر بلایا در سایت سازمان ملل
اقتصادوتجارت :گزارش ملی کاهش خطر بلایا ایران به طور رسمی در سایت سازمان ملل متحد برای دسترسی عموم قرار گرفت.

به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، گزارش ملی داوطلبانه ایران برای بررسی میان‌مدت اجرای چهارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا در سالهای ۲۰۱۵تا۲۰۳۰ به طور رسمی در سایت سازمان ملل متحد قرار گرفت.
در این گزارش ۱۴ صفحه ای اقدامات جامع سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مدیریت بحران کشور و پژوهشکده زلزله ، پژوهشکده بلایا طبیعی ذکر شده و این گزارش توسط مجمع ملی کاهش خطر حوادث و بلایا در جمهوری اسلامی ایران که دبیرخانه آن در پژوهشکده بلایا طبیعی مستقر است، تهیه و تنظیم شده است.