انتخاب مدیر بیمه تعاون به عنوان عضو کارگروه جشنواره تعاونی های برتر
انتخاب مدیر بیمه تعاون به عنوان عضو کارگروه جشنواره تعاونی های برتر
اقتصاد و تجارت : مدیر بیمه تعاون به عنوان عضو کارگروه جشنواره تعاونی های برتر انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، حسین زاهدی، مدیر شعبه مازندران بیمه تعاون از سوی علی باقری یزدی، مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مازندران به عنوان «عضو کارگروه علمی – اجرایی راهبری برگزاری جشنواره تعاونی های برتر» انتخاب شد.