انتخاب مجدد آقای علی اصغر عنایت و خانم شعله نوری بعنوان دبیران کارگروه های بیمه های اتومبیل و بیمه های اتکایی
انتخاب مجدد آقای علی اصغر عنایت و خانم شعله نوری بعنوان دبیران کارگروه های بیمه های اتومبیل و بیمه های اتکایی
اقتصادوتجارت : مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه بیمه های اتومبیل و اتکایی با حضور اعضاء به صورت آنلاین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه بیمه های اتومبیل و اتکایی با حضور اعضاء به صورت آنلاین برگزار شد.

بر این اساس با رای اعضای کارگروه های ذیل، آقای علی اصغر عنایت مدیر بیمه های اتومبیل بیمه پارسیان به عنوان دبیر اول کارگروه بیمه های اتومبیل و خانم شعله نوری مدیر اتکایی بیمه ایران به عنوان دبیر اول کارگروه بیمه های اتکایی انتخاب شدند.

گفتنی است در جلسه کارگروه بیمه های اتکایی آقای سید ابراهیم مظهری موسوی مدیر اتکایی بیمه آسیا بعنوان دبیر دوم این کارگروه انتخاب شدند.