انتخاب دکتر سجاد رامندی بعنوان دبیر کارگروه بیمه های درمان
انتخاب دکتر سجاد رامندی بعنوان دبیر کارگروه بیمه های درمان
اقتصادوتجارت : مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه بیمه های درمان با حضور ۲۲ نفر به صورت حضوری در شرکت بیمه دانا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه بیمه های درمان با حضور ۲۲ نفر به صورت حضوری در شرکت بیمه دانا برگزار شد.

بر این اساس با نظر حداکثری اعضاء، دکتر سجاد رامندی معاون بیمه های اشخاص بیمه دی به عنوان دبیر کارگروه بیمه های درمان سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

گفتنی است در این جلسه خانم فروزان رادمهر مدیر بیمه های درمان بیمه ملت نیز بعنوان دبیر دوم این کارگروه انتخاب شد.