انتخاب اعضای هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران
انتخاب اعضای هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران
اقتصاد و تجارت : ابراهیم کاردگر، حجت بهاری فر، محمدرضا کشاورز و علی جباری بعنوان اعضای اصلی هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

به گزارش اقتصاد و تجارت به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با دستورجلسه تعیین اعضای هیئت رئیسه برگزار شد و بر اساس آرای اخذ شده از مدیران عامل موسسات بیمه ای آقایان کاردگر، بهاری فر، کشاورز و جباری بعنوان اعضای اصلی و آقایان بادین و هادی بعنوان اعضای علی البدل دومین دوره هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

گفتنی است سندیکا دارای هیئت رییسه ای مرکب از دبیرکل و چهار عضو اصلی و دو عضو علی البدل است. اعضای اصلی و علی البدل از بین عالی ترین مقام های اجرایی موسسات عضو، برای مدت دو سال توسط شورای عمومی انتخاب می شوند. تداوم عضویت افراد مذکور در هیئت رئیسه، مشروط به استمرار تصدی آنها در سمت مدیر عاملی یکی از موسسات عضو خواهد بود.

هیئت رئیسه در اولین جلسه از میان اعضای خود یک رئیس و یا نایب رئیس انتخاب می نماید. جلسات هیئت رئیسه، حداقل یک بار در ماه، با دعوت رئیس هیئت رئیسه تشکیل می شود، در غیاب وی جلسات با دعوت نایب رئیس تشکیل خواهد شد.