*اقدامات اجرایی برای رفع خطر گودهای رها شده در منطقه۲ آغاز شد
*اقدامات اجرایی برای رفع خطر گودهای رها شده در منطقه۲ آغاز شد
شبکه اقتصادوتجارت : رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از تعدادی از گودهای پر خطر منطقه 2 بازدید کرد و اقدامات شهرداری منطقه در خصوص ایمن سازی این گودها را مورد بررسی قرار داد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲، محمد سالاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در این بازدید که شهردار و مدیران منطقه۲ نیز حضور داشتند با تاکید بر ضرورت اهتمام شهرداری بر ایمن سازی گودهای پرخطر گفت: معضل گودهای رها شده در تهران بسیار تهدید آمیز است و شهرداری می بایست از تمام ظرفیت ها و قانونی برای تعیین تکلیف گودهای رها شده استفاده کند.
وی با اشاره به وجود ۲۷۵ گود پرخطر در سطح شهرافزود: با توجه به اینکه گودهای پرخطر نه تنها ایمنی همسایگان را تهدید می کند بلکه برای عابران پیاده و همچنین تجهیزات شهری نیز دارای خطر است .
سالاری در بازدید از گود پرخطر و رهاشده در بلوار مرزاداران گفت: خوشبختانه با نظارت و پیگیری شهرداری منطقه ۲ و اخطارهای قانونی ابلاغ شده ، مالک ایمن سازی و مقاوم سازی گود را آغاز کرده است.
حسن رحمانی،شهردار منطقه ۲ در این بازدید با اشاره به اولویت منطقه در ایمن سازی گودهای پرخطر گفت: در راستای سیاست های شهردار تهران مبنی بر اهتمام جدی نسبت به ایمن سازی و مقاوم سازی گودهای پرخطر، شناسایی و رفع خطر این گودها به صورت جدی دردستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه اقدامات اجرایی برای ایمن سازی گودهای پرخطر برای افزایش رفاه و ایمنی شهروندان انجام می شود، افزود: براساس اطلاعات جمع آوری شده و بازدیدهای صورت گرفته توسط نواحی ،اخطارهای قانونی به مالکین ابلاغ شده است وچنانچه آنها نسبت به رفع خطر و ایمن سازی گودها در فرصت های اعلام شده اقدام نکنند ،شهرداری نسبت به پر کردن گودها یا تعیین تکلیف آنها اقدام خواهد کرد.
رحمانی گفت: ایمن سازی گودهای پرخطر نیازمند مشارکت های مردمی است افزود: کلیه گودهای منطقه توسط کارشناسان نواحی به صورت مستمر بررسی و تذکرات لازم به مالکین مبنی بر رعایت موارد ایمنی ابلاغ می شودو امیدواریم با همکاری مالکین گودهای رها شده با شهرداری، طی سه یا چهار ماه آینده شاهد تعیین تکلیف معضل گودهای پرخطر باشیم.