افزایش قیمت نهاده‌های تولید و کاهش قدرت خرید مردم
افزایش قیمت نهاده‌های تولید و کاهش قدرت خرید مردم
اقتصادوتجارت : افزایش قیمت نهاده‌های تولید و کاهش قدرت خرید مردم