افزایش سرمایه بیمه آرمان انجام نشد
افزایش سرمایه بیمه آرمان انجام نشد
اقتصادوتجارت :افزایش سرمایه شرکت بیمه آرمان به دلیل نواقص موجود در مدارک و مستندات مربوط به افزایش سرمایه این شرکت از سوی اداره نظارت برانتشار و ثبت اوراق بهادارسرمایه ای، از دستور کار این اداره خارج شد.

مجید قلی پور، مدیرعامل شرکت بیمه آرمان: باتوجه به کامل نشدن مدارک مربوط به افزایش سرمایه از مبلغ ۲۵۰ میلیارد به ۶۰۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران درمهلت مقرر درخواست افزایش سرمایه شرکت، از دستور کارآن سازمان خارج شده است.